Sport­pla­ket­ten des Vereins

Gold (1 Auszeichnung)

 • Jes­si­ca Vier­tel 4.DM

Sil­ber (2 Auszeichnungen)

 • Vanes­sa Schu­bert 1.LM
 • Vol­ker Nau­mann LM 2018 2019 2020

Bron­ze (2 Auszeichnungen)

 • Jere­mi­as Her­tel 1.RM
 • Noah Röl­le E-Kader 2019 2020

Gold (3 Auszeichnungen)

 • Fabi­an Schnei­der - 2. DM
 • Hans-Jür­gen Pfeif­fer - 3. WM
 • Dr. Wer­ner Göt­ze - 1. WM

Sil­ber (4 Auszeichnungen)

 • Felix Erber - LM 2019
 • Carl Hey­mann - LM 2019
 • Shaun Paul Fritz­sche - LM/ MDM 2019
 • Lui­se Som­mer - Landeskader

Bron­ze (2 Auszeichnungen)

 • Basti­an Reich - RM 2019
 • Dr. Diethard Weich­sel - LM 2019

Gold (1 Auszeichnung)

 • Alex­an­der Pekrul - Medail­le EM 2018

Sil­ber (4 Auszeichnungen)

 • Jes­si­ca Vier­tel - LM 2018
 • Anne­li­na Tüm­pel - LM 2018
 • Fabi­an Schnei­der - LM 2018
 • Jonas Wil­helm - LM 2018

Bron­ze (5 Auszeichnungen) 

 • Kri­stin Alter - LM 2018
 • Ker­stin Wend­rich - LM 2018
 • Ron­ny Hey­mann - LM 2018
 • Felix Erber - RM 2018
 • Til­man Hän­del - Sa.-Cup Laufsieger

Sil­ber (3 Auszeichnungen)

 • Mar­le­en Star­ke - LM 2017
 • Alex­an­der Pekrul - Medail­le DM
 • Hans-Jür­gen Pfeif­fer - Medail­le DM

Bron­ze (1 Auszeichnungen)

 • Kai Bin­dena­gel - LM 2017

 

Gold (2 Auszeichnungen)

 • Fran­zis­ka Marie Kauf­mann - Medail­le DM
 • Tim Kuhn - Medail­le DM

Sil­ber (4 Auszeichnungen)

 • Ker­stin Tromm­ler - LM 2014 2015 2016
 • Micha­el Mül­ler - LM 2014 2015 2016
 • Dr. Ull­rich Sei­fert - LM 2014 2015 2016
 • Joa­chim Knorr - Medail­le DM
 • Dr. Wer­ner Götze

Bron­ze (7 Auszeichnungen)

 • Lui­se Som­mer - E-Kader 2015 2016
 • Patri­cia Schmidt - RM 2016
 • Ker­stin Gärt­ner - LM 2016
 • Eli­as Mezori - RM 2016
 • Jonas Wil­helm - RM 2016
 • Mar­kus Leist­ner - LM 2016
  Hans-Jür­gen Pfeif­fer LM 2016

Gold (8 Auszeichnungen)

 • Remo Bart­hel - EM 2013
 • Joa­chim Knorr - EM 2013
 • Dirk Nau­mann - WM 2015
 • Hans-Wal­ter Wolff - WM 2012
 • Uwe Haß - Funk­tio­när seit 1990
 • Diet­mar Hall­bau­er - Funk­tio­när seit 1990
 • Wer­ner Schnei­der - Funk­tio­när seit 1990
 • Anne­lie Haß - Funk­tio­när seit 1990

Sil­ber (15 Auszeichnungen)

 • Anett Pol­ler - DM 2015
 • Anja Göbel - LM 2013 2014 2015
 • Fran­zis­ka Marie Kauf­mann - LM 2014 2015
 • Ste­phan Schlen­zig - LM 2013 2014 2015
 • Tim Kuhn - LM 2015
 • Mir­ko Nöt­zold - LM 2014 2015
 • Jakob Kör­nich - LM 2015
 • Leon Bey­er - LM 2014
 • Karin Kol­be - Funk­tio­när seit 1992
 • Wolf­gang Kol­be - Funk­tio­när seit 1992
 • Raj­mund Pyr­dok - Funk­tio­när seit 2000
 • Isa Prel­ler - Funk­tio­när seit 1992
 • Eve­lyn Jänicke - Funk­tio­när seit 1994
 • Kat­rin Lux - Funk­tio­när seit 1997
 • Manue­la Krau­se - Funk­tio­när seit 2000

Bron­ze (25 Auszeichnungen)

 • Dag­mar Lan­ger - LM 2015
 • Ker­stin Tromm­ler - LM 2014 2015
 • Doreen Täu­fe -  LM 2014 2015
 • Patri­cia Sei­fert - E-Kader 2015 2016
 • Mar­le­en Star­ke - E-Kader 2014 2015 2016
 • Pau­la Bin­dena­gel - E-Kader 2015 2016
 • Ali­na Bausch - E-Kader 2015 2016
 • Lina Baacke - RM 2015
 • Erik Haß - LM 2015
 • Mar­cel Vogel - LM 2015
 • Alex­an­der Pekrul - LM 2015
 • Tor­sten Täu­fel LM - 2015
 • Dr. Ull­rich Sei­fert - LM 2014 2015
 • Micha­el Mül­ler - LM 2014 2015
 • Vol­ker Nau­mann - LM 2013 2014
 • Micha­el Krau­se - LM 2013
 • Sören Trom­mer - LM 2014
 • Tor­sten Stö­ber - LM 2014
 • Uwe Schnei­der - LM 2013
 • Ulrich Näser - LM 2013 2014
 • Mike Hoh­muth - LM 2013 2014
 • Jonas Nöt­zold - E-Kader 2014 2015 2016
 • Fabi­an Mun­zert - E-Kader 2014 2015 2016
 • Fabi­an Schnei­der - E-Kader 2015 2016
 • Mathis Bret­schnei­der