Kader­ath­le­ten

2020

Kader

Ath­let

2019

Ver­eins-För­der­ka­der    
  Raja Bau­sch  
  Vanes­sa Schu­bert  
  Ali­na Bau­sch  
  Anna-Lina Beh­rens  
  Shaun Paul Fritz­sche  
  Til­man Hän­del  
  Jonas Wil­helm  
     
E-Kader    
  Kla­ra Scheu­ring  
  Anna­bel­le Lep­si­en  
  Lui­se Som­mer  
  Felix Erber  
  Carl Heymann  
     
D1-Kader    
  Mar­le­en Star­ke  
  Fabi­an Schnei­der  
     
D2-Kader    
  Anne­li­na Tüm­pel  
  Fran­zis­ka Marie Kauf­mann  
     
Bun­des-Nach­wuchs­ka­der    
  Tim Kuhn  
     
Talent­stütz­punkt des Jah­res 2019 

2018

Ver­eins-För­der­ka­der (wur­den erst­mals auf Beschluss des Ver­eins­vor­stan­des beru­fen)

Anna­bel­le Lep­si­en
Kla­ra Scheu­ring
Alexa Mun­zert
Raja Bau­sch
Vanes­sa Schu­bert
Sophie Schmidt
Ali­na Bau­sch
Cla­ra Bin­de­na­gel
Pau­la Bin­de­na­gel
Anne­li­na Tüm­pel
Eric Mei­er
Juli­an Täu­fel
Lukas Nest­ler
Lukas Schulz – Mühl­mann
Carl Heymann
Til­man Hän­del
Jonas Nöt­zold
Jakob Kör­nich
Jonas Wil­helm

E-Kader

Lui­se Som­mer
Patri­cia Schmidt
Felix Erber
Eli­as Mez­ori
Fabi­an Schnei­der

D-Kader

Mar­le­en Star­ke
Jes­si­ca Vier­tel
Fran­zis­ka Marie Kauf­mann
Tim Kuhn

Talent­stütz­punkt des Jah­res 2018

2017

E-Kader

Lui­se Som­mer
Mar­le­en Star­ke
Fabi­an Schnei­der

D-Kader

Fran­zis­ka Marie Kauf­mann
Tim Kuhn

Talent­stütz­punkt des LV Sach­sen 2017

2016

E-Kader

Fran­zis­ka Marie Kauf­mann
Patri­cia Sei­fert
Mar­le­en Star­ke
Pau­la Bin­de­na­gel
Ali­na Bau­sch
Jonas Nöt­zold
Fabi­an Mun­zert
Fabi­an Schnei­der
Lucas Schulz-Mühl­mann

D-Kader

Leon Bey­er

Talent­stütz­punkt des LV Sach­sen

2015

E-Kader

Ali­na Bau­sch
Mar­le­en Star­ke
Pau­la Bin­de­na­gel
Fran­zis­ka Marie Kauf­mann
Patri­cia Sei­fert
Finn Schön­berg
Fabi­an Schnei­der
Jonas Nöt­zold
Tim Kuhn
Fabi­an Mun­zert
Leon Bey­er

2014

E-Kader

Mer­le Del­ling
Mar­le­en Star­ke
Julia Buch­wald
Fran­zis­ka Marie Kauf­mann
Jonas Nöt­zold
Leon Bey­er
Fabi­an Mun­zert
Tim Kuhn